Рудолф Щайнер
www.rudolfsteinerbg.com

НАЧАЛО

Контакти | English
< ПРЕДИШЕН ТЕКСТ | КАТАЛОГ С ТЕКСТОВЕ | СЛЕДВАЩ ТЕКСТ >

00 Съдържание

GA_25 Философия, космология, религия
Алтернативен линк

Съдържание

      1.  ПРЕДГОВОР НА ИЗДАТЕЛЯ

      2.  ПЪРВА ЛЕКЦИЯ

           Трите нап­рав­ле­ния на Ан­т­ро­по­со­фи­ята.

      3.  ВТОРА ЛЕКЦИЯ         

           Вътрешни уп­раж­не­ния на мисълта, чув­с­т­во­то и во­ля­та.

      4.  ТРЕТА ЛЕКЦИЯ

           Методи на познание: имагинативно, ин­с­пи­ра­тив­но и ин­ту­итив­но.

      5.  ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ

           Основни еле­мен­ти на философията, кос­мо­ло­ги­ята и ре­ли­ги­ята

      6.  ПЕТА ЛЕКЦИЯ

           Опитности на ду­ша­та през вре­ме на съ­ня.

      7.  ШЕСТА ЛЕКЦИЯ

           Преминаване от ду­хов­но­то съ­щес­т­ву­ва­не  към фи­зи­чес­кия жи­вот.

      8.  СЕДМА ЛЕКЦИЯ

           Христос, чо­ве­чес­т­во­то и за­гад­ка­та на Смъртта.

      9.  ОСМА ЛЕКЦИЯ

           Обикновеното съз­на­ние и вис­ше съз­на­ние.

     10.  ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ

           Събитието на смър­т­та и не­го­ва­та връз­ка с  Х Р И С Т А.

     11.  ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ

            Волята: ней­но­то дейс­т­вие от­въд смър­т­та.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ


placeholder