Рудолф Щайнер
www.rudolfsteinerbg.com

НАЧАЛО

Дарение | Контакти | English
< ПРЕДИШЕН ТЕКСТ | КАТАЛОГ С ТЕКСТОВЕ | СЛЕДВАЩ ТЕКСТ >

Пета картина

GA_14 Четири мистерийни драми
Алтернативен линк

ПЕТА КАРТИНА

Стая в горската къщурка, която е дом на семейство Балде в „ИЗПИТАНИЕТО НА ДУШАТА“. Госпожа Балде, Феликс Балде, Капезий, Щрадер, по-късно Душата на Теодора.

ГОСПОЖА БАЛДЕ

Ще можем да почувстваме отново

сияещата ѝ прекрасна същност,

едва когато встъпим във света,

от нас отнел я рано. Благостта,

явяваща се в нейните слова,

преди известно време преживяхме

във къщичката ни със благодарност.

ФЕЛИКС БАЛДЕ

Обичахме я най-дълбоко ние,

Фелиция и аз, затуй за нас

е разбираема сега скръбта ти.

ЩРАДЕР

Дори когато сетният ѝ час

настъпи, скъпата ми Теодора

говореше за Феликс и Фелиция.

За нея бе тъй близко туй, което

животът е запазил тук за вас.

По пътя си ще трябва сам да търся.

Тя беше съдържание и смисъл

в живота ми; каквото аз получих

от нея, е безсмъртно, ала тя

тук не е вече.

ФЕЛИКС БАЛДЕ

Мисълта си с вас

с любов към нея ще изпратим ние

в духовни светове и занапред

ще бъдем свързани отново с нея.

Да кажа трябва: изненадан бях,

щом чухме за последния ѝ час.

Във хода на годините развих

способност непринудено да виждам

в човека жизнените скрити сили.

Ала при нея аз се заблудих.

Не бих могъл аз друго да повярвам,

освен че Теодора на Земята

любов ще може дълго да дарява

на хора, както вече отзивчиво

даряваше я в щастие и болка.

ЩРАДЕР

Наистина се случи много странно.

Тя беше толкоз жизнена и здрава

по времето, когато я познавах.

Но от момента, в който забеляза

как нещо непознато я преследва

и иска да се доближи до нея,

обхващаха я често мрачни мисли

и в съществото ѝ изля се мъка.

И можеше човек да забележи

как нейните телесни сили бяха

поглъщани от вътрешна борба.

Когато често аз я притеснявах

с въпроси, отговаряше ми тя,

че чувства се изложена на мисли,

които като огън я изгарят

и в страх потапят нейната душа.

Каквото после каза, е ужасно...

Когато се помъчи да прозре

причината за мъките си тежки,

застана пред духовния ѝ поглед...

Томасий, тъй от двама ни ценен.

От изживяването ѝ остана

едно тъй силно постоянно чувство,

пораждащо у нея страх от Йохан.

КАПЕЗИЙ

Не бива Теодора и Томасий

в живота си във страсти да се свързват

по волята на силите съдбовни.

Срещу световните закони те

изправят се, ако един към друг

поискат да изпитват също чувства,

които от духа не произхождат.

В сърцето си Томасий наранява

възвишените сили на съдбата.

Не трябва в себе си да храни мисли,

които накърняват Теодора.

Изпитва той недопустими чувства.

Чрез противопоставянето свое

изгражда вече силите, които

живота му да предадат ще могат

за в бъдеще на тъмни сили само.

Към Луцифер подтикната насила,

успя да преживее Теодора,

макар и несъзнателно, че той

изпълни със сетивна страст Томасий.

Мария, на която бе Томасий

от мощ съдбовна поверен в духа,

и Теодора се откриха в царство,

което чуждо е на боговете.

Мария трябваше да се откъсне

от Йохан, който с Луцифер остана

във бъдещето свързан чрез фалшива

любовна мощ. Така това, което

душевно Теодора преживя,

превърна се в разяждащ огън, който

в душата ѝ донесе страшна мъка.

ЩРАДЕР

Що значи туй, кажи ни, татко Феликс.

Капезий ни говори много странно

за тъй неразбираеми неща,

изпълващи душата ми със ужас.

ФЕЛИКС БАЛДЕ

Капезий чрез душевните пътеки,

които е принуден да поема,

е тласкан постоянно да навлиза

в духовно настроение, в което

във светове по-висши пребивава

духът му, пренебрегващ туй, което

сетивно на душата му говори.

По навик върши всичко онова,

което прави иначе в живота.

Приятелите търси той да види,

но също и сред тях е той обърнат

към собственото същество навътре.

Но туй, което вижда той духовно,

доколкото можах да проверя,

е вярно. Затова и в този случай

да вярвам бих могъл, че е възможно

за него чрез духовния му път

да види истината за съдбата

на Теодора в своята душа.

ГОСПОЖА БАЛДЕ

Че под внимание не взема той

това, което хората говорят,

е странно, а душата му изглежда,

че към духовни светове се взира,

от тялото свободна, но от туй,

което казва, ясно е, че вън

от своята затвореност излиза

и от духа разказва за неща,

които някак си подкрепят всичко,

изречено преди. А инак всичко

пред него би могло да се обсъжда –

минава като въздух пред духа му.

ЩРАДЕР

Ужасно е, щом истината казва...

ДУШАТА НА ТЕОДОРА (явява се)

Познание успя да възприеме

за битието ми в духа Капезий.

Пред вас той истината възвестява.

Не бива да пропада Йохан.

Разпали жертвата на мощ любовна

Мария в своето сърце правдиво,

а Теодора иска да изпрати

от висините на духа лъчи,

благословени от любовни сили.

(Тя прави благославящ жест.)

ФЕЛИКС БАЛДЕ

Спокоен останете, скъпи Щрадер.

Сега тя иска да говори с вас.

Разбирам знаците, които тя

за нас изпраща. Слушайте сега.

ТЕОДОРА (която прави движение с ръка към Щрадер)

Томасий има ясновидска сила –

ще ме открие също и в духа.

Ала не бива той да го направи,

додето не поиска да ме търси,

освободен от земната си страст.

От помощта ти той ще се нуждае

и аз сега за нея ще те моля.

ЩРАДЕР

О, моя Теодора, ти, която

към мен с любов обръщаш се сега!

Кажи, какво желаеш да се случи.

(Теодора прави знак срещу Капезий.)

ФЕЛИКС БАЛДЕ

Показва, че не може да говори.

Да слушаме Капезий тя желае.

(Теодора изчезва.)

КАПЕЗИЙ

Томасий може да я наблюдава,

когато пожелае да използва

духовния си поглед, затова

смъртта ѝ също няма да премахне

страстта, която вредна е за него.

Би трябвало да се държи различно

от времето, когато Теодора

бе въплътена в земното си тяло.

Ще се стреми със страст към светлината,

разкриваща ѝ се от висините,

макар тя земно знание да няма.

Той трябва светлината да заграби,

за да я вземе Луцифер чрез него.

Тъй чрез божествената светлина

науката, която придоби

Томасий с личните си земни сили,

във царството си Луцифер ще може

за вечни времена да задържи.

Тъй Луцифер от земното начало

е търсил винаги такива хора,

които чрез неправилни подбуди

божествената мъдрост са добили.

Духовно виждане най-чисто иска

да свърже той с познание човешко,

което би могло по този път

да се превърне от добро във зло.

Обаче сигурно е, че Томасий

от лошия си път ще се отвърне,

когато Щрадер си постави цели,

променящи за в бъдеще духовно

човешкото познание и тъй

божественото той да приближи.

За да открие целите, той трябва

да стане ученик на Бенедикт.

(Пауза.)

ЩРАДЕР (на Феликс Балде)

О, татко Феликс, дайте ми съвет.

Наистина ли туй е поверено

на мен от Теодора чрез Капезий?

ФЕЛИКС БАЛДЕ

В последно време често се вглъбявах,

за да ми стане ясен този мъж.

Ще ви открия аз каквото зная.

Той ученичеството във духа

във истинската форма изживява,

макар да ни показва нещо друго.

Определен е от съдбата своя

в духовния живот да стори много.

Той ще изпълни своя дълг възвишен,

за който е душата му избрана,

ако духът му за това се готви.

Но също доста беше му присъщо

наместо той да търси светлината

единствено по пътища духовни,

да се отдава на наука грешна,

която заслепява днес душите.

Неумолимият Пазач на прага,

сетивен от духовен свят разделящ,

възложи му най-строги задължения,

щом доближи до портата Капезий –

пред него трябваше да се отвори,

но и след него тя да се затвори.

Не би могъл по начина, по който

сетивните си сили придоби,

да продължи стремежа си в духа.

Могъл би най-добре да се подготви

за служба пред човечеството свята,

която в бъдещето ще извършва,

щом без внимание и интерес

край нашето съвремие минава.

ГОСПОЖА БАЛДЕ

Едно-единствено го впечатлява.

Това са приказките ми, които

по-рано често му разказвах аз.

От тях той чувстваше се вдъхновяван

за ново мислене, когато празна

усещаше душата си отново.

КАПЕЗИЙ

В духовни сфери също ще проникнат,

ако в духа разкажете ги пак.

ГОСПОЖА БАЛДЕ

Тогава пожелала бих, ако

успея в себе си да се вглъбя

и приказката в мене проговори,

с любов за вас да мисля,

за да успеете дори

във областта духовна да я възприемете.

(Завесата се спуска.)


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ


placeholder