Рудолф Щайнер
www.rudolfsteinerbg.com

НАЧАЛО

Дарение | Контакти | English




< ПРЕДИШЕН ТЕКСТ | КАТАЛОГ С ТЕКСТОВЕ | СЛЕДВАЩ ТЕКСТ >

Главни упражнения, дадени индивидуално на различни ученици

GA_245 Указания за езотеричното обучение
Алтернативен линк

Главни упражнения, дадени индивидуално на различни ученици[1]

I

Главни упражнения за сутрин и вечер.

Сутрин колкото е възможно по-скоро след събуждането:

Да се оттегли вниманието от всички външни сетивни впечатления, също от всички спомени, свързани с ежедневния живот. В така изпразнената душа човек да се почувства най-напред изпълнен с представата «Ruhe - покой, спокойствие» и то така, като че ли това усещане на покой се разлива в цялото тяло. Все пак това трябва да стане за съвсем кратко време (две до пет секунди). Тогава за около пет минути душата се изпълва със следните седем реда:

Lichterstrahlende Gebilde

Glänzendes Wogenmeer des Geistes,

Euch verliess die Seele.

In dem Göttlichen weilte sie,

In ihm ruhte ihr Wesen.

In das Reich der Daseinshüllen

Tritt bewusst mein «Ich».[2]

*

О, лъчезарни образи

На блестящо развълнувано море духовно

Вас душата ви напусна.

В света божествен беше тя

Там почиваше същността й.

В царството на обвивките на битието

Съзнателно пристъпва моят «Аз».

Ученикът да се опитва да си представя тези редове колкото се може по-картинно: при първите два реда си представя море от светлина, в което се формират образи; при третия, четвъртия и петия ред си представя как при събуждането душата изплува от това светлинно море. При шестия и седмия ред си представя как при събуждането навлиза в обвивките на тялото.

През деня да се правят съпровождащите упражнения. При тях не е толкова важно човек да се придържа към определен час.

Вечер: «През целия ден получавах впечатления от фи-зическо-сетивния външен свят и си съставях представи за тях. През нощта няма да имам такива впечатления; ще бъда в духовния свят. Сега ще си представя свръхсетивния свят в сетивни картини, за да ме въведат тези сетивни картини лека-полека в този свръхсетивен свят. Представям си, че пространството около мене е изпълнено от свръхсетивна светлина, като че ли едно море от светлина сияе в различни цветове и в него текат потоци топлина; един от тези топлинни потоци се влива в моето сърце. (Светлина - символ на божествена мъдрост; топлина - символ на божествена любов.)»

В съвършена душевна тишина, в пълен душевен покой за три-четири минути медитативно да се потъне в тази представа и тогава да се задържи в душата впечатлението от дадената в седем реда медитация, но със съответно протичащите в обратен ред представи:

Es tritt bewusst mein Ich

Aus dem Reich der Daseinshüllen,

Zu ruhen in der Welten Wesen.

Ins Göttliche strebet es.

Gewinne Seele dieses Reich;

Des Geistes glänzend Wogenmeer,

Des Lichts erstrahlende Gebilde.

*

Моят Аз съзнателно напуска

Царството на външните обвивки,

Да отдъхне в същността на световете.

Към божественото той се устремява.

Спечели туй царство, душа моя;

На Духа блестящо развълнувано море,

На светлината образите лъчезарни.

(Ретроспекция на деня, картинно и в обратен ред.)

II

Вечер:

В символи се изживява съдържанието на светлина, на топлина; тогава:

In der Gottheit der Welt

Werde ich mich selber finden,

In IHR ruhe ich.

Es erstrahlt die Göttlichkeit meiner Seele

In der reinen Liebe zu allen Wesen,

Es erglänzt die Gottheit der Welt

In den reinen Strahlen des Lichts.[3]

*

Във Мировия Бог

Аз себе си намирам,

Във Него аз в покой потъвам.

Засиява Божествеността на моята душа

В чистата любов към всички същества,

Заблестява Мировият Бог

В чистите лъчи на светлината

(Да се отдадем на въздействието за пет минути, тогава ретроспекция на събитията през деня за седем-осем минути.)

Представа за Кръста с розите.

В сърцето ми живее светлината на света

Сутрин:

Отново събуждане на картините.

In den reinen Strahlen des Lichts

Erglänzt die Gottheit der Welt.

In der reinen Liebe zu allen Wesen

Erstrahlt die Göttlichkeit meiner Seele.

Ich ruhe in der Gottheit der Welt;

Ich werde mich selbst finden

In der Gottheit der Welt.

*

В чистите лъчи на светлината

Мировият Бог блести.

В чистата любов към всички същества

Сияе божествеността на моята душа.

Аз почивам в Мировия Бог;

Аз себе си ще намеря

Във Мировия Бог.

(За пет минути се отдаваме на въздействието. Тогава: душевен мир, душевен покой.)

Представа за едно израстващо растение; мислено пред себе си да се остави съвсем бавно да расте: лист по лист, цвят, плод. Представя се силата: как тя въздейства на израстването. Представя се как тази сила протича в собственото сърце.

(Концентриране върху това за две-три минути.)

In meinem Herzen wohne Weltenwort.

В моето сърце живее Мировото Слово.

През деня: допълнителните, съпровождащите упражнения.

III

Вечер:

Медитация върху Кръста с розите[4]

Es weiset dieses Zeichen mir

Lebenssieg über Todesmacht.

In mir fühlen will ich

Dieses Zeichens Sinn.

Es wird mich aufrichten

Und aufgerichtet tragen

In allen Lebenssphären.

*

Този символ ми показва

Победа на живота над властта на смъртта.

В себе си аз искам да почувствам

Смисъла на този символ.

Ще ме изправи той,

И изправен ще ме носи

Във всички сфери на живота.

Сутрин :

Im Urbeginn war das Wort

Und das Wort sei in mir;

Und das Wort war göttlich.

Und mit göttlicher Kraft

Durchdringe mich das Wort.

Und ein Gott war das Wort

Und Gotteskraft gebe das Wort

meinem Willen.

*

В началото бе Словото

И Словото да бъде в мене;

И божествено бе Словото.

И с божествена сила

Да ме проникне Словото

И Словото бе Бог

И Словото да внедри божествена сила в

Моята воля.

През деня съпровождащите упражнения

IV

Вечер:

Представа за Кръста с розите16[5]

Du meine Seele,

Blicke hin auf dieses Zeichen:

Ausdruck sei es dir

Des Weltengeistes,

Der erfüllet Weltenweiten,

Der da wirkt durch Zeitenfolgen

Und ewig wirkt in dir.

(Seelenruhe)

Ти, душа моя,

Погледни тоз символ:

За тебе откровение да бъде

На Мировия Дух,

Който изпълва световни простори,

Който действа през времеви цикли

И вечно действа в теб.

(Душевен мир и спокойствие)

In diesem Zeichen Stehe mein Denken,

Stehe mein Wollen,

Stehe mein Fuhlen.

Was es deutet

Lebe in meines Herzens Tiefen,

Lebe als Licht in mir.

(Seelenruhe)

В тоз символ Стои моето мислене,

Стои моята воля,

Стои моето чувстване.

Каквото той указва,

Да живее в дълбините на сърцето ми,

Да живее като светлина във мен.

(Душевен мир и спокойствие)

V

Вечер:

1. Ретроспекция така, както се изисква в книгата «Как се постигат познания за висшите светове» - около пет минути.

2. Розенкройцерската медитация за около пет минути, към която за още пет минути се присъединява мантрата:17[6]

In des Lichtes reinen Strahlen

Kann ich schauen

Aller Weisheit reine Kraft.

In des Herzens Wellenschlag

Kann ich fuhlen

Alles Daseins starkes Sinnbild.

Beides will ich fuhlen.

(Seelenruhe)

В чистите лъчи на светлината

Мога аз да съзерцавам

На цялата мъдрост чистата сила.

В ритмичния пулс на сърцето

Мога аз да чувствам

На цялото битие могъщия символ.

И двете искам аз да чувствам.

(Душевен мир)

Сутрин:

Първо, медитация върху Кръста с розите, след това потъване в следната мисъл:

Weisheit im Geiste,

Liebe in der Seele,

Kraft im Willen:

Sie geleiten mich

Und halten mich.

Ich vertraue ihnen,

Ich opfre ihnen.

(Seelenruhe)

Мъдрост в Духа,

Любов в душата

Сила във волята:

Те ме придружават

И ме подкрепят.

На тях се доверявам,

На тях принасям жертва.

(Душевен мир)

Допълнителните упражнения както са дадени в «Тайната наука».

VI

Вечер:[7]

Des Lichtes reine Strahlen

Zeiget mir der Welten Geist;

Gottinnigkeit

Der Liebe reine Wärme

Zeige mir der Welten Seele.

In meinem Herzen

In meinem Geist.

(Seelenruhe)

Чисти лъчи на светлината,

Покажете ми Духа на Вселената;

Чиста топлина на любовта,

Покажи ми душата на Вселената.

Божествена съкровеност

В моето сърце,

В моя Дух.

(Душевен мир)

Сутрин:

Представа на Кръста с розите

In meinem Geist

In meinem Herzen

Gottinnigkeit.

Zeige mir der Welten Seele

Der Liebe reine Wärme;

Zeiget mir der Welten Geist

Des Lichtes reine Strahlen.

(Seelenruhe)

В моя Дух,

В моето сърце

Божествена съкровеност.

Покажи ми душата на Вселената,

Чиста топлина на любовта;

Покажете ми Духа на Вселената,

Чисти лъчи на светлината.

(Душевен мир и спокойствие)

VII

Вечер:[8]

1. Ретроспекция от вечерта обратно към сутринта.

2. Синевата на небето с много звезди:

Fromm und ehrfürchtig

Sende ahnend in Raumesweiten

Meine Seele den fühlenden Blick.

Aufnehme dieser Blick

Und sende in meines Herzens Tiefen

Licht, Liebe, Leben,

Aus Geisteswelten.

(Seelenruhe)

Благочестиво и страхопочитателно

Отправи предчувствайки в мировите ширини

Душа моя чувстващия поглед

И този поглед да поеме

И изпрати в дълбините на сърцето ми

Светлина, любов, живот

От духовни светове.

(Душевен мир)

Сутрин:

Представа за Кръста с розите

Was in diesem Sinnbild

Zu mir spricht

Der Welten hoher Geist,

Erfülle meine Seele

Zu aller Zeit

In allen Lebenslagen

Mit Licht, Liebe, Leben.

(Seelenruhe)

Каквото в този символ

Ми говори

На световете възвишения Дух,

Да изпълва душата ми

През всички времена

При всички обстоятелства в живота

Със светлина, любов, живот.

(Душевен мир)

Шест допълнителни упражнения

VIII

Сутрин:[9]

Es dammert die Sonne,

Es schwinden die Sterne.

Es dammert die Seele,

Es schwinden die Traume,

Tag nimm mich auf.

Tag beschutze mich

In wandelndem Erdenleben.

(Seelenruhe)

Зазорява Слънцето,

Изчезват звездите.

Събужда се душата,

Изчезват сънищата.

Приеми ме, светъл ден,

О, светъл ден, закриляй ме

В тоз земен променлив живот.

(Душевен мир)

Вечер:

Wenn Sternenweltensein

Mein Ich ins Geistgebiet

Schlafend entrьckt:

Hole ich mir Seelenkraft

Aus wirkender Weltenmacht,

Zu streben geisteswдrts.

*

Когато светът на звездите

В областта духовна моя Аз

Отвежда по време на сън:

Донасям си душевна сила

От дейната световна мощ,

Да се стремя нагоре към Духа.

IX

За вече по-напреднали: медиативни слова, които обхващат чувствата.[10]

Вечер:

1. Ретроспекция

2. В представите си ученикът се пренася в осветените от Луната нощни простори; в които да се изживява чувствайки:

Im Urbeginn war Jahve

Und Jahve war bei den Elohim

Und Jahve war einer der Elohim

Und Jahve lebt in mir.

*

В началото бе Яхве

И Яхве бе при Елохимите

И Яхве бе един от Елохимите

И Яхве живее в мен.

Тогава, представяйки си, ученикът оставя осветеното от Луната пространство да се превърне в осветеното от Слънцето дневно пространство, в което той да се изживява чувствайки.

Und Christus lebt in mir

Und Cristus ist einer der Elohim

Und Christus ist bei den Elohim

Am Ende wird sein Christus.

*

И Христос живее в мене,

И Христос е един от Елохимите,

И Христос е при Елохимите,

До края Христос ще пребъдва.

Сутрин:

Първо: пространството, осветено през деня от Слънцето - да се изживява чувствайки в настроение на вечерно здрачаване:

Am Ende wird sein Christus

Христос ще пребъдва до края

Тогава представа - Слънце над главата:

Und Christus ist in mir

И Христос е в мене

След това представата за дневно пространство - да се изживява чувствайки в утринно настроение:

Und ich bin in durchchristeter Welt.

И аз съм в света, проникнат от Христос.

Към това шест допълнителни упражнения.

X

antroposofiq_GA_245_08.jpg?fbclid=IwAR1E

XI

Вечер:

Im Urbeginn war das Wort

Und das Wort war bei Gott

Und ein Gott war das Wort.

Und das Wort,

Es lebe im Herzen,

Im Herzen deines Wesens,

In deinem Ich.

*

В началото бе Словото

И Словото бе при Бога

И Словото бе Бог.

И Словото

Да живее в сърцето,

В сърцето на твоето същество,

В твоя Аз.

Сутрин:

In deinem Ich,

Im Herzens deines Wesens

Da lebe das Wort,

Das Geisteswort.

Und das Wort war bei Gott

Und ein Gott war das Wort.

Im Urbeginne war das Wort.

*

В твоя Аз,

В сърцето на твоето същество

Там нека Словото живее,

Духовното Слово.

И Словото бе при Бога

И Словото бе Бог.

В началото бе Словото

XII

Сутрин:[11]

antroposofiq_GA_245_04.jpg?fbclid=IwAR1E

Вечер:

Ретроспекция на изживяванията през деня.

В обратен ред съвсем картинно.

ХIII

Друга редакция на предшестващото упражнение

Сутрин:

antroposofiq_GA_245_05.jpg?fbclid=IwAR1E

Вечер:

Ретроспекция на преживяванията през деня.

Картинно, образно в обратен ред.

[1] Не може да се определи точно времето на съдържащите се в тази част главни упражнения. Някои от тях може да са били дадени след прекратяване на езотеричното училище.

[2] Оригинален ръкопис на Рудолф Щайнер.

[3] Ръкопис на Мария Щайнер.

[4] Ръкопис на Мария Щайнер със забележката «дадено на един руснак, който заминаваше на курс в Хелзинки». Упражнението е било преведено за него на руски от Мария Щайнер.

[5] При първото отпечатване е било възпроизведено от Мария Щай-нер от предоставен й препис.

[6] Оригинален ръкопис на Рудолф Щайнер. Отпечатано първо в английското издание на «Стихове и медитации от Рудолф Щайнер», Лондон 1961.

[7] В архива няма оригинален документ. Отпечатано е за първи път в английското издание, както горното.

[8] Оригинален ръкопис на Рудолф Щайнер. Първа публикация както по-горе. Както за горното упражнение.

[9] Оригинален ръкопис на Рудолф Щайнер.

[10] Упражнението на стр. 73

[11] Оригинален ръкопис на Рудолф Щайнер. Публикува се за първи път в това издание на книгата.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА



НАГОРЕ


placeholder